ประชาสัมพันธ์ ...ท่านที่สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ และการประเมินแบบใหม่ ...เชิญดาวน์โหลด ณ ลิ้งด้านล่างนี้...

(KM) องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ และการประเมินแบบใหม่
สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวก การสืบค้นองค์ความรู้สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ...
สมศ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอก (30 กค.64 ถึง 29 สค.64) ....  
วีดิโอ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้....  
วีดิโอ เรื่อง ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและแนวทางการประเมินยุคโควิด....  
 
สมศ. ประชุมชี้แจงผู้ประเมินเดิม แบบใหม่สถานการณ์โควิด....
สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่ม จ.สุรินทร์ กลุ่มที่ ๑ (๑/๖๓). ...
สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่ม จ. นครราชสีมา กลุ่มที่ ๑ (๑/๖๓). ...(นายไพศาล มีพร้อม และคณะ)
สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่ม จ. นครราชสีมา กลุ่มที่ ๓ (๑/๖๓). .. (นายไพศาล มีพร้อม และคณะ)
ปฏิทินการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ. ชุดนายไพศาล มีพร้อม และคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓. ..
 
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปี 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ... เงื่อนไขสำคัญในการให้คะแนนระดับ 4 ระดับ 5 ตามเกณฑ์ สมศ. ....
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปี 2562 ...ฉบับปรับปรุงล่าสุด ( อปท.) .. ความคลาดเคลื่อนในเชิงปล่อยคะแนนสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ....
คู่มือ การจัดการเรียนรู้ ในยุด Disruptive Innovation .... การจำแนกระดับคุณภาพในการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบสี่ ....
รายละเอียดการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา (เกณฑ์ใหม่).. ถ้าสถานศึกษาบกพร่องในเรื่อง RED ZONE จะให้ระดับคุณภาพเป็นดีมากหรือดีเยี่ยมได้หรือไม่ .
แบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา ( (Pre-Analysis: PA1)....(สำหรับผู้ประเมิน) เงื่อนไขสำคัญในการให้ผลการประเมินระดับ 4 ดีมาก หรือ 5 ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสี่ ....
สมศ. โชว์รอบสี่ มุ่งประเมินเชิงคุณภาพ พร้อมลุยอบรมผู้ประเมิน.. เงื่อนไขที่ 20 การให้ผลการประเมินระดับ 4 ดีมาก หรือ 5 ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสี่ ....
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และ สมศ.ยุคใหม่..(บรรยาย)  
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่..  
การตรวจสอบรายงานการประเมินด้านความเหมาะสมฯ ....  
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และ สมศ.ยุคใหม่ ....  
ความเชื่อมโยงของ IQA และ EQA ....
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ .... สมศ. ประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก รอบสี่ รุ่นที่ 3-11 ....

แนวทางการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ....

 

ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกรอบสี่....

ผอ.สมศ. กล่าวถึงจุดเปลี่ยนการประเมินคุณภาพ รอบสี่ ....
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 .... สมศ. เตรียมประเมินคุณภาพ รอบสี่ โรงเรียนประชารัฐ ....
หลักการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ .... กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่.. (ฉบับใหม่ล่าสุด 18 กย.62)
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)..  
ตัวอย่าง การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561.... แนวทางการเขียน SAR และคู่มือการประเมินคุณภาพฯ..
เครื่องมือการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...  
แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับผู้ประเมินฯ รอบสี่ ....  
สถานศึกษาจะรับมืออย่างไร กับการประเมินคุณภาพ รอบสี่ ....  
  ค้นหา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ....(สำหรับผู้ประเมิน)
   
 

รวบรวมโดย....นายไพศาล มีพร้อม
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน