ทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกใบนี้….. “ไม่มีอะไรยากเกิน” สิ่งที่ยากที่สุด คือ สิ่งที่ใจ….. “ไม่อยากทำ”
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางรัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์
อาจารย์ประจำ...


นางรัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์
อาจารย์ประจำ....


นางรัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์
อาจารย์ประจำ...


นางรัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์
อาจารย์ประจำ...


 
กิจกรรมสาขาสิ่งทอและการออกแบบ
งานออกแบบร่วมสมัย
งานออกแบบร่วมสมัย
งานออกแบบร่วมสมัย
งานออกแบบร่วมสมัย
งานออกแบบร่วมสมัย
วิสัยทัศน์
... เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่น เพื่อพัฒนามุ่งสู่มาตรฐานบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานออกแบบร่วมสมัยที่น่าสนใจ จากอุตสาหกรรมท้องถิ่น และงานหัตถกึ่งอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มและสถานการณ์ของตลาด โดยพิจารณาถึงความคิดรวบยอด แนวทางการออกแบบ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นหลัก การใช้ความคิดเห็นข้อเด่นและข้อด้อยของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างความคิดเห็นสำหรับพัฒนางานออกแบบ

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
สิ่งทอถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (Potential Industry) และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Upgrading Industry) โดยมีสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่เรียกว่า "แผนแม่บทอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม" มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทาง กรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในระยะเวลา 10 ปี แผนแม่บทนี้จัดทำขึ้นในปี 2003 (พ.ศ. 2546) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อกำหนดบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย
ระบุถึงเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของแต่ละช่วงเวลา ให้คำจำกัดความของสิ่งสำคัญหลัก ๆ ซึ่งมีอิทธิพลที่ทำให้เครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลงตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายและรูปแบบของนักศิลปะในแต่ละช่วงเวลา ให้คำจำกัดความของลักษณะ รายละเอียดของเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริมในแต่ละช่วงเวลา
สิ่งทอ
ระบุถึงต้นกำเนิดและธรรมชาติของผ้าสิ่งทอ วิเคราะห์คุณลักษณะของผ้าและเส้นด้าย อธิบายกระบวนการและวิธีการปั่นทอที่แตกต่างกัน ระบุความแตกต่าง และลักษณะของผ้า ระบุถึงผ้าผืนสำเร็จ อธิบายแนวโน้มของสิ่งทอ แยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อผ้าที่แตกต่าง และการนำไปใช้ตามชนิดของผ้าที่มีอยู่หลากหลาย พูดคุยในหัวข้อการพัฒนาเนื้อผ้าในปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาในเรื่องสิ่งทอ

ติดต่อ/Contact
226 หมู่บ้านสดอ ตำบลเขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์   โทร 044-582021 ,08-9-8451966
226 bansador kwaosinrin Surin T.053-204968  Mobile 08-6-6776592
more 

แนวโน้มสิ่งทอและการออกแบบไทย
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก แม้ว่าในบางช่วงจะเกิดปัญหาค่าแรงงานขั้นต่ำ เช่น ปี 2539 ทำให้รายได้ลดลงค่อนข้างมาก แต่ในระยะต่อมา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยก็ได้เริ่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและในจำนวนที่สูงมากขึ้นอีกครั้ง โดยปี 2553 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 223,512 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีการขยายตัวมาหลายครั้ง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จำนวนเครื่องจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก


HOME
  เผยแพร่โดย
อาจารย์รัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Email : paisanme@gmail.com