นายไพศาล มีพร้อม
ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อำเภอเขวาสินรินทร์
( บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)....

ที่อยู่

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2497 ที่บ้านเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
บ้านเลขที่ 226 หมู่ 6 ( บ้านสดอ ) ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร. 044582021 มือถือ 08-9845-1966

การศึกษา

พ.ศ. 2507 ป.4 โรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์
พ.ศ. 2510 ป.7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
พ.ศ. 2513 ม.ศ.3 โรงเรียนสุรินทรศึกษา
พ.ศ. 2515 ป.กศ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2519 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ. 2526 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

พ.ศ. 2547 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2516 ครูจัตวา โรงเรียนบ้านหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2517 ครูจัตวา โรงเรียนบ้านแสรออ ตำบลตากูก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2523 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสดอ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2527 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสดอ
พ.ศ. 2531 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสะโน ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2532 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกวัด ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2535 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสลักได ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากูก กลุ่ม CEO เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตากูก ( ตาม พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากูก ..(ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/395 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2549)
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ ...(ตามคำสั่ง สพท.สุรินทร์ เขต 1 ที่ 663 / 2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 )

พ.ศ. 2557 เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 1 ตุลาคม 2557
....( VTR วันเกษียณ ผอ.ไพศาล มีพร้อม ) ....
....( VTR งานเลี้ยงขอบคุณที่บ้าน )

....( VTR การประเมินความคงสภาพโรงเรียนในฝัน )
....( VTR งานแต่งนางสาวรัตนวลี มีพร้อม ) .....
....( VTR งานแต่งลูกสาวคนเล็ก ) .
....

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เป็นข้าราชการนอกประจำการ กระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
...................................
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ)
พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2561 - 2563 เป็นผู้นิเทศอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม (อบจ.สุรินทร์ )

พ.ศ. 2561 - 2562 เป็นคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ ( ฌ.ค.ส.) ชุดที่ 23
พ.ศ. 2562 - 2563 เป็นคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ ( ฌ.ค.ส.) ชุดที่ 24

พ.ศ. 2561 - 2564 เป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ. รอบสี่ หรือรอบใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( บัตรประจำตัวผู้ประเมิน ) ... ( ภาพถ่ายประกอบ ) ...( ประวัติวิทยากร )


ประสบการณ์, ความสำเร็จในการบริหารงาน และความภาคภูมิใจ

พ.ศ.2548 ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ.2548 ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ ในนามเว็บมาสเตอร์ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ.2549 ชนะเลิศการประกวด โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับดีเด่น " โรงเรียนรักการอ่าน "
.................และ " ผู้บริหารรักการอ่าน " ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ.2531 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 31 ถึงวันที่ 19 ก.พ.32
พ.ศ.2533 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.33 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.33
พ.ศ.2535 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.35 ถึงวันที่ 13 มี.ค.35
พ.ศ.2536 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.36 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 36
พ.ศ.2537 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.37 ถึงวันที่ 23 พ.ค.37
พ.ศ.2538 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.38 ถึงวันที่ 11เม.ย.38

พ.ศ.2555 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์ จนถึงวันเกษียณอายุราชการ
พ.ศ.2562 ไดรับการพิจารณาคัดเลือก เป็นศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
พ.ศ.2563 ไดรับการพิจารณาคัดเลือก เป็นบุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ " เสาหลัก เมืองสุรินทร์ " ประจำปี 2563 ...

สรุปผลการได้รับพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

พ.ศ.2544 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 2 ขั้น
พ.ศ.2545 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 1 ขั้น
พ.ศ.2546 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 2 ขั้น
พ.ศ.2547 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 2 ขั้น
พ.ศ.2548 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 1.5 ขั้น
พ.ศ.2549 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 2 ขั้น
พ.ศ.2550 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 1.5 ขั้น
พ.ศ.2551 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 2 ขั้น
พ.ศ.2552 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 1.5 ขั้น
พ.ศ.2553 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน อันดับ ค.ศ.4

พ.ศ.2556 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เต็มขั้น) อันดับ ค.ศ.4

ปรัชญาการบริหารจัดการ

ถูกต้อง เป็นระบบ เป็นระเบียบ เป็นพลวัตร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

..............
ครอบครัวพร้อมลูกหลาน นายไพศาล - นางอุไรวรณ มีพร้อม